Nyheter från TrustBuddys konkursförvaltning

När TrustBuddy gick i konkurs den 19 oktober inleddes ett omfattande och komplext arbete för att reda ut flera svåra finansiella och juridiska frågor. Detta utredningsarbete är prioriterat och konkursförvaltaren och konkurs-teamet på Advokatfirman Lindahl i Stockholm arbetar intensivt för att besvara all de frågor som uppkommit i anledning av konkursen, och särskilt ifråga om de utestående lånen och hanteringen av betalningar etc.

Allteftersom de olika frågorna – i förhållande till såväl TrustBuddys långgivare och låntagare som dess aktieägare och medarbetare etc. – kan besvaras läggs dessa svar och information om konkursen m.m. (på svenska och på engelska) ut på konkursens hemsida: www.lindahl.se/trustbuddy. För att få svar på alla frågor hänvisar vi i första hand till denna sida.

Observera att när det gäller TrustBuddy’s egen hemsida (i olika länder) är denna inte garanterat och vid varje tidpunkt uppdaterad, vilket även innebär att varje låntagares eller långivares individuella saldo inte heller nödvändigtvis är helt uppdaterat. Det kan ta tid att uppdatera betalningar mot registreringar, bland annat när betalning gjorts till ett inkassobolag. Konkursboet har dock kontroll över Trustbuddys bankkonton liksom de inbetalningar som skett och fortsatt sker efter konkursutbrottet, och därigenom också kontroll över hur de individuella saldona i förekommande fall förändras.

 

Announcement is repeated in English below.

TrustBuddy AB Company Announcement

Vidare utredning har visat att situationen är ännu mer komplex och det kommer inte att vara möjligt att fortsätta att bedriva verksamheten i någon form. Styrelsen konstaterar att bolaget är på obestånd. För att säkerställa en rättvis behandling av alla intressenter, så har styrelsen, med stor besvikelse, beslutat att ansöka om konkurs. Tingsätten i Stockholm har utsett Lars-Henrik Andersson på Advokatfirman Lindahl till konkursförvaltare att ta hand om processen framåt.

Bolagets tjänster kommer fortsatt att vara stängda, och handeln i aktien kommer inte att återupptas.

Simon Nathanson, styrelseordförande i TrustBuddy AB, kommenterar:

Som en konsekvens av de oegentligheter som begåtts, pågående diskussioner med bolagets intressenter, konstaterad likviditetsbrist samt att vi inte längre kan bedriva tillståndspliktig verksamhet, kan TrustBudy inte fortsätta att bedriva sin verksamhet. Dagens beslut gör det möjligt för alla intressenter att få en rättvis behandling i en strukturerad process. Styrelsen och ledningen kommer att fortsätta att vara behjälplig på alla sätt i processen framåt.

Lars-Henrik Andersson, konkursförvaltare på Advokatfirman Lindahl, kommenterar:

Jag ska nu sätta mig in i alla de viktiga och brådskande frågor som bolaget har att hantera omedelbart för att på bästa sätt kunna ta tillvara de intressen som alla fordringsägares och övriga intressenter har. Hit hör att omedelbart få kontroll över bolagets samtliga tillgångar. Jag ser fram emot ett effektivt samarbete med TrustBuddys nuvarande styrelse och ledning.

Webcast för investerare

En webcast för investerare är planerad till idag klockan 13.00 CET. Ordföranden i styrelsen Simon Nathanson, CEO Philip Mikal och Lars-Henrik Andersson kommer att ge en presentation om bakgrunden och processen framöver.

För att delta i webcasten och ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring följande nummer: +44 (0) 1452 567058, lösenord: 1929786.

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på http://engage.vevent.com/rt/webcasting~20151019.

För ytterligare information:

Advokatfirman Lindahl kommer att kommunicera om utvecklingen i konkursen på www.lindahl.se/trustbuddy.

Krav och underlag kan skickas till trustbuddy@lindahl.se.

Media är välkomna att ringa 08-527 70 777 samt att söka information på www.lindahl.se/trustbuddy. Konkursförvaltningen kommer att svara på frågor efter bästa förmåga och i enlighet med konkursuppdraget. - See more at: http://globenewswire.com/news-release/2015/10/19/777099/0/sv/TrustBuddy-AB-l%C3%A4mnar-in-konkursans%C3%B6kan.html#sthash.K8n2nfzN.dpuf

TrustBuddy AB Company Announcement

Further investigation has revealed that the situation is increasingly complex and it will not be possible to continue operations in any form. The Board of Directors concludes that the company is insolvent. To ensure fair treatment of all stakeholders, the Board of Directors, with great disappointment, has decided to file for bankruptcy. The District Court in Stockholm has appointed Lars-Henrik Andersson of Lindahl law firm to handle the process going forward.

The services of the company will continue to be closed, and the trading in the share will not be resumed.

Simon Nathanson, Chairman of the Board of TrustBuddy AB, comments:

As a result of the misconduct, our ongoing discussions with stakeholders, lack of liquidity and inability to operate a regulated operation, TrustBuddy cannot move forward with the business. Today’s decisive action will give all stakeholders the opportunity to receive fair treatment in a structured process. The Board of Directors and management will continue to support the process going forward in any way we can.

Lars-Henrik Andersson, Lindahl law firm, comments:

My immediate focus will be to fully understand the critical questions of the business in order to find the best way to safeguard the interests of the creditors and other stakeholders. One action is to immediately take control over all assets of the company. I am looking forward to an efficient cooperation with the current board and management of TrustBuddy.

Webcast for additional information

An audio webcast for investors is planned for today at 13.00 CET. The Chairman of the Board, Simon Nathanson, CEO Philip Mikal and Lars-Henrik Andersson will give a presentation on the background and the processes going forward.

To participate in the audio webcast and have the opportunity to ask questions, please dial the following number: +44 (0) 1452 567058, pass code 1929786.

The webcast will also be available on http://engage.vevent.com/rt/webcasting~20151019.

For more information:

Lindahl law firm will communicate on the development of the bankruptcy on www.lindahl.se/trustbuddy.

Claims and documentation can be sent to trustbuddy@lindahl.se.

Media is welcome to call on +46 (0)8-527 70 777 and to search for information on www.lindahl.se/trustbuddy. The receivers will answer the questions to our best endeavours and in accordance with the bankruptcy assignment.